(044) 599 1919
(044) 206 3042
Статьи - Услуги

Демонтажные работы

Демонтажные работы любого уровня сложности выполняют специалисты компании «Техбудмеханика». Комплексные услуги по сносу, демонтаж кирпичных, бетонных и железобетонных построек, металлических конструкций, подготовка к строительству, обратная засыпка – мы готовы предоставить эти и множество других видов услуг.

Урбанизация определяет условия, в которых приходится осуществлять строительные и демонтажные работы. Плотная городская застройка, объекты в густонаселенных микрорайонах – действовать возможно лишь с применением современной техники и последних разработок.

При проведении демонтажных работ компания «Техбудмеханика» осуществляет также и юридическое и документационное сопровождение процесса, консультационные услуги. Наш комплексный подход к исполнению заданий клиентов гарантирует законность и прибыльность любой, доверенной нам деятельности. В том числе перед началом демонтажных работ мы подготавливаем всю необходимую разрешительную документацию на снос объекта, экономя время и деньги наших клиентов.

Демонтажные работы производятся с применением современного оборудования: гидравлический молот, гидроножницы (гидроклещи или гидрокусачки). Это навесное оборудование позволяет осуществлять демонтажные работы с минимальными затратами и в краткие сроки. Гидромолот оснащается целым рядом сменных насадок для реализации разноплановых задач. Ряд функций выполняется гидравлическими клещами и ножницами. Безударный способ разрушения бетонных и железобетонных конструкций является более безопасным и предотвращает бесконтрольное обрушение зданий.

Способ поэлементной разборки с применением ручного труда также используется компанией «Техбудмеханика» при осуществлении демонтажных работ. Этот способ сравнительно медленный, однако наиболее экологичный.

Демонтажные работы, выполняемые компанией, осуществляются в полном комплексе. В перечень наших услуг входит подготовка к сносу, установка оградительных сооружений, организация охраны объекта и работы по подготовке площадки к дальнейшим строительным работам.

Спектр услуг ООО «Техбудмеханика» не ограничивается только демонтажными работами. К вашим услугам аренда экскаваторов и другой техники из парка компании, извлечение металла из железобетона, переработка и утилизация бетона, дробление строительных отходов – производство вторичного щебня.

Демонтажні роботи


Демонтажні роботи будь-якого рівня складності виконують спеціалісти компанії «Техбудмеханіка». Комплексні послуги зі знесення, демонтажу цегляних, бетонних та залізобетонних споруд, металевих конструкцій, підготовка до будівництва, зворотне засипання – ми готові надати ці та багато інших послуг.

Урбанізація визначає умови, в яких доводиться здійснювати будівельні та демонтажні роботи. Щільна міська забудова, об´єкти в густозаселених мікрорайонах – діяти можливо лише із застосуванням сучасної техніки і останніх розробок.

При проведенні демонтажних робіт компанія «Техбудмеханіка» здійснює також і юридичний та документаційний супровід процесу, консультаційні послуги. Наш комплексний підхід до виконання завдань клієнтів гарантує законність та прибутковість будь-якої, довіреної нам діяльності. В тому числі перед початком демонтажних робіт ми готуємо всю необхідну дозвільну документацію на знесення об´єкту, економлячи час та гроші наших клієнтів.

Демонтажні роботи виконуються із застосуванням сучасного обладнання: гідравлічний молот, гідроножиці (гідрокліщі або гідрогострозубці). Це навісне обладнання дозволяє здійснювати демонтажні роботи з мінімальними витратами і в стислий термін. Гідромолот оснащується цілим рядом змінних насадок для реалізації різнопланових завдань. Ряд функцій виконується гідравлічними кліщами та ножицями. Безударний спосіб руйнування бетонних та залізобетонних конструкцій є більш безпечним та запобігаючим безконтрольне обвалення будівель.

Спосіб поелементного розбирання із застосуванням ручної праці також використовується компанією «Техбудмеханіка» під час виконання демонтажних робіт. Цей спосіб порівняно повільний, але найбільш екологічний.

Демонтажні роботи, що їх виконує компанія, здійснюються в повному комплексі. До переліку наших послуг входить підготування до знесення, встановлення захисних споруджень, організація охорони об´єкту та роботи з підготовки майданчика до подальших будівельних робіт.

Спектр послуг ТОВ «Техбудмеханіка» не обмежується тільки демонтажними роботами. До ваших послуг оренда екскаваторів та іншої техніки з парку компанії, витягнення металу з залізобетону, переробка й утилізація бетону, дробіння будівельних відходів – виробництво вторинного щебеню.